DEKLARACJEPIT

Rozliczanie PIT nigdy nie było prostsze!

COROCZNY OBOWIĄZEK WARTO POWIERZYĆ EKSPERTOM

Jeżeli zaliczają się Państwo się do licznego grona osób, które wolą zlecić wypełnienie deklaracji PIT, niż samemu się tym zajmować, doskonale trafiliście. Alfabiuro  ma w ofercie rozliczanie deklaracji PIT, dostosowane do Państwa potrzeb. W wypełnione zeznania podatkowe zaopatrujemy osoby fizyczne jak i firmy z miasta Wałbrzych, jak również przedsiębiorstwa z pobliskich rejonów. Jesteśmy zespołem doświadczonych księgowych, w związku z czym bez problemów poradzimy sobie z wypełnianiem takich deklaracji, jak m.in.

PIT-37

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników w celu zeznania wysokości dochodu krajowego osiągniętego w poprzednim roku.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-36

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników w celu zeznania wysokości dochodu zagranicznego osiągniętego w poprzednim roku, przychodu z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, przychodu osiągniętych z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, przychodów uzyskiwanych z najmu i dzierżawy.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-36L

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników w celu zeznania wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na zasadach podatku liniowego.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-36S

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku w celu zeznania wysokości przychodu osiągniętego w poprzednim roku z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c ustawy.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników w celu zeznania wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych oraz podatników będących przedsiębiorstwem w spadku w celu zeznania wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-16A

– deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-38

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników w celu zeznania wysokości przychodu osiągniętego w poprzednim roku z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni; z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zeznanie za 2018 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

PIT-39

– deklaracja podatkowa wypełniana przez podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zeznanie za rok ubiegły składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

CIT-8
– deklaracja składana przez osoby prawne z tytułu wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Zeznanie składa się w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego.

PCC-3 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

– Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności podlegające opodatkowaniu:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki
 • zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,(z zastrzeżeniem przenoszenia siedziby spółki lub jej rzeczywistego ośrodka zarządzania spoza terytorium UE),
 • orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, co powyższe czynności cywilnoprawne.

Zeznanie składa się w terminie do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego

Social Media

NASI PARTNERZY